КӘСІПТІК БАҒДАР БЕРУ ЖӘНЕ ОНЫ КОЛЛЕДЖДЕ СҮЙЕМЕЛДЕУ

2024 жылдың 30 сәуірінде Рудный тау-кен- технологиялық колледжінде «Колледждің кәсіптік бағдар беру жұмысын психологиялық және ақпараттық сүйемелдеудің қызметі» тақырыбында педагогикалық кеңес өтті. Дәл осы мәселеге көп көңіл бөлінеді, өйткені мектептің басым міндеттерінің бірі түлектерді саналы кәсіби таңдауға дайындау болып табылады. Кәсіптік бағдар беру – бұл күрделі ұғым, оған мыналар кіреді: кәсіби бағдар және кеңес беру, жүйелілік пен сабақтастық, сондай-ақ бүкіл ұжымның - команда болып қатысуы. Осы мәселелердің барлығы педагогикалық кеңесте қозғалды.

 

Табысты кәсіптік бағдар беру және оның кезеңдері туралы директордың ОӨЖ жөніндегі орынбасары Т.И. Дозорцева айтып берді.  Кәсіптік бағдар беру жұмысы шеңберінде «Азамат» жүйесін енгізу қорытындыларымен ө/о шебері Е.В. Карпенко бөлісті. Қабылдау кезеңінде талапкерлердің әртүрлі санаттарымен жұмыс істеудегі тәжірибесі туралы ө/о шебері А.Ж. Алтыбаева айтып берді. Кәсіптік бағдар беру кезеңінде ата-аналармен жеке жұмыстың ерекшеліктерімен ө/о шебері Д.А. Жалелов бөлісті.

Нәтижесінде биылғы жылы кәсіптік бағдар беру жұмысының сапасына әсер ететін сындарлы шешімдер қабылданды.

30 апреля 2024 года в Рудненском горно-технологическом колледже состоялся Педагогический совет на тему: «Роль психологического и информационного сопровождения профориентационной работы колледжа». Именно этому вопросу уделяется большое внимание, ведь одной из приоритетных задач школы  является подготовка выпускников к осознанному профессиональному выбору. Профориентация – сложное понятие, куда входят: профессиональная ориентация и консультация,  систематичность и преемственность, а также участие всего коллектива -команды.  Все эти вопросы и были затронуты на педагогическом совете.

  

Об успешной профориентации и ее этапах рассказала  Дозорцева Т.И., зам. директора по УПР.  С итогами внедрения системы «Азамат» в рамках профориентационной работы поделилась Карпенко Е.В., мастер п/о. О своем опыте в работе с разными категориями абитуриентов в период набора рассказала Атыбаева А.Ж., мастер п/о. Особенностями индивидуальной  работы с родителями в период профориетнтации  поделился мастер п/о Жалелов Д.А.

В итоге были приняты конструктивные решения, которые повлияют на качество профориентационной работы в этом году.

Голосов еще нет